Obwodnica Radomia - Informacje ogólne

Nazwa Projektu: „Budowa drogi ekspresowej S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia.”

Numer umowy: 231/RZ/89/13/2015
Lata realizacji: 2015-2018

Wartość Kontraktu na Roboty Budowlane: 728 133 577,82 PLN brutto  (780 497 990,80 PLN brutto - kwota maksymalnego zobowiązania);
Wartość Kontraktu na Nadzór Inwestorski: 11 174 217,90 PLN brutto  (16 761 326,85 PLN brutto - kwota maksymalnego zobowiązania).

Nr projektu wg Umowy o Dofinansowanie: POIS.03.01.00-00-0017/16

Całkowita wartość projektu wg UoD: 899 333 010,76 PLN
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych: 472 748 999,51 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania z UE: 401 836 649,58 PLN

Droga S7 Gdańsk - Warszawa – Kraków jest częścią planowanej krajowej sieci dróg szybkiego ruchu, leżącej w ciągu drogi międzynarodowej o symbolu E 77. W ramach etapowej realizacji odcinka południowego tej drogi Warszawa – Kraków, wybudowano już ekspresową obwodnicę Białobrzegów, oraz dwujezdniową drogę z Białobrzegów do Jedlińska. Budowa obwodnicy Radomia na parametrach drogi ekspresowej jest kolejnym odcinkiem tej trasy przewidzianym do realizacji.

Zakres robót obejmuje także budowę odcinków dróg serwisowych biegnących równolegle do trasy głównej stanowiących zarówno jej obsługę techniczną jak i dojazd do przyległych terenów, budowę obiektów mostowych, wiaduktów drogowych, węzłów, rezerwację miejsc obsługi podróżnych MOP, budowę kładek dla pieszych, przepustów, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz ochrony środowiska, budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej, w tym roboty rozbiórkowe, przebudowę gazociągów, linii elektroenergetycznych, instalacji telekomunikacyjnych i instalacji wodno – kanalizacyjnych.

Projektowana obwodnica zlokalizowana jest w województwie mazowieckim. Przebiega na kierunku północ-południe przez:
- Powiat Radomski: gminy Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala (ogółem 23,3 km) oraz
- Powiat Szydłowiecki: gmina Orońsko (1,35 km), omijając miasto Radom po jego zachodniej stronie.

Jej przebieg został określony przez Wariant I przechodzący obok miejscowości Kępiny – Mleczków – Sławno – Młodocin Większy – Młodocin Mniejszy, wg Studium Techniczno – Ekonomiczno - Środowiskowego Etap II, opracowanego przez Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT - WARSZAWA Sp. z o.o. – il. 1.

Początek projektowanej obwodnicy ma swój początek w istniejącym kilometrze 456+670, gdzie dowiązuje się do oddanego do użytku w 2008r. odcinka drogi ekspresowej S7 Białobrzegi – Jedlińsk. Projektowaną trasę opisano w tym miejscu jako 0+000. Koniec projektowanej obwodnicy znajduje się w projektowanym kilometrze 24 + 650 co stanowi tym samym kilometr 481+320 drogi krajowej nr7 (S7).

Dowiązuje się ona w tym miejscu do następnego odcinka stanowiącego kolejną część zadania budowy drogi krajowej S7: koniec Obwodnicy Radomia – granica województwa mazowieckiego wg opracowania przez Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spodziewane efekty

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z realizacją inwestycji możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe. Inwestycja przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych oraz innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo.

Funkcjonowanie nowego układu komunikacyjnego wpłynie pozytywnie na środowisko poprzez przejęcie znacznej części ruchu, który w obecnej chwili porusza się po drogach sąsiednich, w tym ruchu szczególnie uciążliwych samochodów ciężkich. Spowoduje to poprawę klimatu akustycznego, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, gleby i wód na terenach znajdujących się w pobliżu dróg, które zostaną odciążone przez drogę ekspresową. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii – w tym wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.) – przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych i kierowców.

Bezpośrednie korzyści wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
  • skrócenie czasu podróży;
  • oszczędności paliwa;
  • zapewnienie komfortu jazdy;
  • zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

Schemat przebiegu obwodnicy Radomia

 

Ostatnie aktualności

WAŻNE INFORMACJE
Pięćdziesiątatrzecia Rada Budowy
We wtorek 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 53. Rada Budowy.
10.12.2019
Czytaj więcej
WAŻNE INFORMACJE
Pięćdziesiątadruga Rada Budowy
We wtorek 19 listopada 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 52. Rada Budowy.
19.11.2019
Czytaj więcej
WAŻNE INFORMACJE
Piećdziesiątapierwsza Rada Budowy
W piątek 18 października 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 51. Rada Budowy.
18.10.2019
Czytaj więcej