Podsumowanie ratowniczych badań archeologicznych

Stanowisko Gózdek 8

Przebadano 155 obiektów archeologicznych. Zinwentaryzowano 4307 fragmentów naczyń ceramicznych, 93 artefakty krzemienne, przęślik gliniany, ciężarek tkacki, 10 metalowych przedmiotów oraz żużle żelazne.

Odkryto ślady osadnictwa - prawdopodobnie obozowisk - z neolitu (kultura sznurowa) oraz epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (kultury łużycka i pomorska). Najintensywniej teren ten był zasiedlony przez ludność kultury przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich. Poświadczają to liczne obiekty takie jak ślady budynków mieszkalnych, jamy gospodarcze, paleniska, wapienniki oraz materiał zabytkowy. Natrafiono również na 6 obiektów związanych z obrządkiem pogrzebowym – tzw. ustryn, czyli miejsc, gdzie palono zmarłych na stosie, po czym wybierano przepalone szczątki i chowano w innym miejscu.

 

Stanowisko Gózdek 5

Odkryto i wyeksplorowano 193 obiekty nieruchome, pozyskano łącznie 5887 fragmentów naczyń ceramicznych, 4 przęśliki, ciężarek tkacki, kulkę glinianą oraz fragment kółka glinianego, 189 artefaktów krzemiennych, 13 kamiennych, 6 fragmentów przedmiotów żelaznych, żużle żelazne oraz karabin Mauser z bagnetem, ładownicę i łuski po nabojach. Stwierdzono ślady osad społeczności kultury łużyckiej, pomorskiej i przeworskiej (2  budynki, wapienniki i paleniska).

 

Stanowisko Gózdek 4

Odkryto 3 obiekty archeologiczne: jamę o charakterze gospodarczym oraz dwa dołki posłupowe. W trakcie prac pozyskano 126 fragmentów ceramiki naczyniowej, 22 bryłki polepy oraz fragment przęślika glinianego. Przeprowadzone badania wykopaliskowe wykazały, że miejsce to było wykorzystywane przez społeczności kultury przeworskiej jedynie w sposób incydentalny w okresie wpływów rzymskich.

 

Stanowisko Franciszków 2

W wykopie badawczym nie odkryto reliktów warstwy kulturowej ani żadnych obiektów nieruchomych. Konieczne jest zwrócenie przez nadzór archeologiczny szczególnej uwagi na planowane w tym miejscu roboty ziemne.