Pierwsza Rada Budowy

27 sierpnia, w miesiąc po podpisaniu umowy z Wykonawcą kontraktu, firmą Dragados, w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się inauguracyjna pierwsza Rada Budowy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wykonawcy i Konsultanta, a także przedstawiciele władz samorządowych z terenów, których bezpośrednio dotyczy inwestycja.

 

Radę Budowy poprowadził Inżynier Kontraktu Jacek Słabiak. Inżynier zaprezentował wizualizację multimedialną prezentującą koncepcję i planowany zakres prac oraz proponowane rozwiązania dla zaprojektowanej obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej nr 7.

 

Na spotkaniu nakreślono zasady współpracy władz samorządowych przy realizacji inwestycji celu publicznego. Przedstawiciele władz samorządowych zostali poproszeni o współpracę pozwalającą zminimalizować potencjalne przyszłe problemy związane z uciążliwością inwestycji dla mieszkańców.

 

Inżynier kontraktu przedstawił przyjęty podział trasy projektowanej drogi ekspresowej nr 7 na 4 sekcje. Taki podział ma na celu usprawnienie pracy Wykonawcy i Nadzoru; Wykonawca ma możliwość obsadzenia (pod nadzorem Kierownika Budowy) na każdej sekcji dowolnej liczby kierowników robót wraz z ekipami dla każdej branży. Taka organizacja powinna ułatwić współpracę Wykonawcy z osobami zamieszkałymi w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej inwestycji.

 

Inżynier Kontraktu zapoznał obecnych na Radzie Budowy ze szczególną specyfiką prowadzenia prac w systemie Projektuj i Buduj, a także zadeklarował, że wraz ze swoim zespołem służy pomocą w realizacji zadania. Zespół IK liczy łącznie ponad 50 osób i ma w swoim składzie inspektorów nadzoru wszystkich branż.

 

Artur Kuta, dyrektor kontraktu z ramienia Dragados, przedstawił główne założenia oraz planowane terminy realizacji Programu Prac Projektowych oraz Programu Robót.

 

Program Prac Projektowych zakłada wykonanie wszystkich prac w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do końca sierpnia 2016 r. Szczegółowe terminy i etapy prac będą dodatkowo szczegółowo omawiane z Inżynierem Kontraktu na Radach Technicznych.

 

Główne założenia i planowane terminy realizacji Programu Robót:

- Rok 2015 – rozpoczęcie prac przygotowawczych; robót saperskich, geodezyjnych i wycinki drzew. Prace mają rozpocząć się w II połowie października i być kontynuowane w okresie zimowym, jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

- Rok 2016 – rozpoczęcie wiosną głównych robót drogowych i mostowych w zakresie robót ziemnych, głównych robót mostowych w zakresie fundamentowania i robót ziemnych związanych z formowaniem nasypów.

- Rok 2017 – realizacja prac związanych z konstrukcjami oraz ustrojami nośnymi na obiektach. Na koniec 2017 r. trasa główna powinna być przykryta podbudową asfaltową.

- Rok 2018 – roboty bitumiczne i wykończeniowe, zakończenie prac oraz przygotowanie do sierpnia dokumentacji powykonawczej dot. uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Na zdjęciu do lewej: Dyrektor Safege Oddział w Polsce Mieczysław Iciachowski, Inżynier Kontraktu Jacek Słabiak, Kierownik Projektu GDDKiA Lech Malinowski i Dyrektor Kontraktu Dragados Artur Kuta