Przygotowania do likwidacji oczka wodnego

Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami czasowymi wynikającymi z decyzji środowiskowej Wykonawca jest zobowiązany we wrześniu br. zasypać oczko wodne znajdujące się na terenie inwestycji. Aby utrzymać schronienie dla korzystających z tego akwenu zwierząt, obok zostanie wykopany nowy zbiornik.


Wynikające z decyzji środowiskowej dla odcinka od km 22+350 do km 24+650 czasowe ograniczenia robót dotyczą:
•    likwidacji oczka wodnego - roboty należy prowadzić we wrześniu (km 23+150);
•    utworzenia w najbliższym możliwym sąsiedztwie nowego terenu wodnego (w ramach kompensacji w związku z zasypaniem oczka wodnego w km 23+150) - nowo utworzony teren wodny powinien powstać do końca stycznia.

W kwietniu 2015 r. prowadzono kontrole terenu pod kątem kolizji planowanej inwestycji oraz obiektów inżynieryjnych z terenami podmokłymi oraz szlakami migracji płazów. Szczególną uwagę zwrócono na tereny wykazane w decyzji ZRID Nr 2/2011 z 6.07.2011 p V.1.6.3 dolina Radomki, podmokłe łąki w Taczowskiej Woli oraz podmokłe tereny w dolinie rzeki Mlecznej (vel Kosówki), a także w decyzji  DUŚ Nr WOOŚ-II.4200.9.2011.DŚ z 9.02.2011 r p I.2.37 oczko wodne planowane do zasypania km 23+150 (0+800):
 


Oczko wodne planowane do zasypania w km 23+150

Ze względu na utrzymujące się od latem br. wysokie temperatury i brak opadów, znajdujące się w pasie drogowym obniżenia z wodą oczka wodne oraz rowy melioracyjne wyschły lub poziom wody utrzymywał się poniżej gruntu. Nie stwierdzono w ich obrębie płazów.
 
Oczko wodne do przeniesienia (km 23+150) – stan sierpień 2015 r., brak wody

Obecnie zgodnie z sugestią Konsultanta Wykonawca przygotowuje się do likwidacji oczka wodnego i jednoczesnego wykopania nowego terenu wodnego, który skompensuje żyjącym w jego okolicach zwierzętom utratę dotychczasowego siedliska.