Opis kontraktu

 
 

Przedmiotem inwestycji jest kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.


Zakres robót:

Zakres prac obejmuje kontynuację projektowania – optymalizację – oraz wykonanie obwodnicy Radomia na parametrach drogi ekspresowej o długości całkowitej 24,65 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz 4 węzłów: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Droga będzie omijała Radom od strony zachodniej i bezpośrednio połączy odcinek S7 Białobrzegi – Jedlińsk z odcinkiem Obwodnica Radomia – granica województwa mazowieckiego..


Zakres inwestycji obejmuje w szczególności:

 1. budowę odcinka drogi ekspresowej dwujezdniowej wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na realizację inwestycji;
 2. budowę czterech węzłów: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów, Radom Południe;
 3. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową;
 4. remont około 30 km DK7 wraz z drogami zbiorczymi, tzn. remont istniejącej DK7 Kępiny – Radom (od km 459+594 do km 466+776  i drogi zbiorczej na odcinku od km 459+594 do km 466+776) oraz DK7 gr. M. Radom – obwodnica Szydłowca (od km 478+925 do km 498+690) wraz z remontem obiektów mostowych i wraz z odtworzeniem organizacji ruchu i zmianami wynikającymi z projektu stałej organizacji ruchu;
 5. budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych kategorii I z infrastrukturą pozwalającą na ich rozbudowę do docelowej kategorii II (w kierunku Krakowa, km proj. 11+400, km S7 468+070) i III (w kierunku Warszawy: km proj.11+200, km S7 467+870);
 6. budowę Obwodu Utrzymania Drogi;
 7. budowę obiektów inżynierskich;
 8. budowę dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego;
 9. budowę urządzeń ochrony środowiska takich jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni drogi ekspresowej;
 10. budowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych;
 11. budowę przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową;
 12. budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa; urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne);
 13. budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne;
 14. przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej;
 15. budowę i przebudowę oświetlenia drogowego;
 16. organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 17. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;
 18. wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót oraz w okresie usuwania wad;
 19. przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu przed rozpoczęciem budowy;
 20. wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
 21. wszelkie roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją;
 22. zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy;
 23. zagospodarowanie terenu zielenią;
 24. wszelkie inne roboty niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.