Kalendarium

 
 

Zamawiający wymaga aby termin wykonania robót budowlanych był nie dłuższy niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do terminu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin wykonania”. 

30.04.2014

Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Radom (Jedlińsk) – Jędrzejów, pododcinek: obwodnica Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót.”

29.07.2015

W Urzędzie Miejskim w Radomiu o godz. 13. została podpisana umowa na roboty budowlane.

5.08.2015

W biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Techniczna. Na radzie Dyrektor Kontraktu Dragados SA, Artur Kuta, przedstawił ogólną wizję realizacji zadania. Zaprezentowane zostały również najbliższe plany Wykonawcy dotyczące terminów mobilizacji, przedłożenia programów itp.

27.08.2015

W biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy. Zaprezentowano założenia Programu Prac Projektowych oraz planowane terminy realizacji Programu Robót.

9.10.2015

W biurze terenowym Inżyniera Kontraktu odbyła się Rada Budowy.

9.11.2015

W poniedziałek 9 listopada odbyła się 15. rada techniczna. Na spotkaniu omówiono bieżące działania Wykonawcy, zaawansowanie w przygotowaniu kolejnych optymalizacji dokumentacji, a także zawansowanie prowadzonych prac przygotowawczych. Nadal realizowane są prace związane z wyznaczeniem pasa drogowego dla etapu II i etapu I, wycinka drzew, inwentaryzacja dróg i budynków przyległych do trasy projektowanej drogi ekspresowej S7, rozpoznanie saperskie itp. Kolejna rada budowy podsumowująca działania Wykonawcy w minionym okresie odbędzie się 13 listopada.

13.11.2015

W piątek 13 listopada odbyla się czwarta z kolei Rada Budowy.

24.11.2015

We wtorek 24 listopada odbyła się 17. rada techniczna, na której Wykonawca podsumował postęp robót przygotowawczych w zakresie dróg technologicznych oraz prac przy wycince drzew i karczowaniu. Omówiono również przedłożone przez Wykonawcę dokumenty kontraktowe i plany na najbliższy okres. Aktualnie prace związane z wycinką drzew i krzewów prowadzone są na etapie I w km 5+800 do km 2+800.

11.12.2015

W piątek 11 grudnia odbyła się piąta Rada Budowy.

15.12.2015

We wtorek 15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z Wykonawcą i zespołem projektantów w sprawie nadzoru nad procesem projektowym. Na spotkaniu został przeprowadzony przegląd dokumentów Wykonawcy. Wykonawca zreferował wykonany zakres prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej, zakres przedstawionej dokumentacji do zaopiniowania przez nadzór oraz przedstawił plany na najbliższy okres. Z kolei weryfikatorzy dokumentacji projektowej robót mostowych i drogowych ze strony nadzoru przedstawili swoje opinie do otrzymanych materiałów.

Grudzień 2015

W grudniu 2015 Wykonawca realizował możliwe do wykonania prace przygotowawcze przy wycince drzew i budowie dróg technologicznych. Zaawansowanie prac w zakresie wycinki drzew i krzewów wynosiło 67 proc., zaś w zakresie optymalizacji projektu budowlanego (w tym optymalizacja dla 22 obiektów inżynierskich) 69 proc.

5.01.2016

We wtorek 5 stycznia 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło ważne spotkanie informacyjne. Na spotkaniu Wykonawca kontraktu, firma Dragados SA, przedstawiła inwentaryzację stanu technicznego oraz plan dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych służących do obsługi, dojazdu i dowozu materiałów niezbędnych dla realizacji budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi S7. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego z Radomia, Starostwa Powiatowego z Szydłowca, wójtowe gmin, przedstawiciele powiatowych zarządów dróg, zarządów dróg gminnych, Zarządu Dróg Wojewódzkich, przedstawiciele GDDKiA Rejon Radom, a także przedstawiciel Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inżynier Kontraktu.

8.01.2016

W piątek 8 stycznia 2016 r. odbyła się 6. Rada Budowy.

12.02.2016

W piątek 12 lutego w siedzibie GDDKiA w Kielcach odbyła się 7. Rada Budowy. 

16.02.2016

We wtorek 16 lutego 2016 r. w siedzibie Zamawiającego przy udziale Dyrektora Oddziału odbyła się Rada Techniczna. Na spotkaniu Wykonawca zaprezentował proponowany wariant optymalizacji projektu budowlanego w obrębie Węzła „Radom Południe”. Członkowie Rady Technicznej zgłosili uwagi do proponowanego zakresu optymalizacji. W wyniku przeprowadzonej Rady Technicznej postanowiono: zaakceptować zaproponowane przez Wykonawcę w Wariancie VII rozwiązania techniczne w obrębie Węzła Radom Południe oraz poddać ponownej ocenie Rady Technicznej opracowany przez Wykonawcę Projekt Budowlany dla etapu II od km 22+350 do km 24+650.

11.03.2016

W piątek 11 marca 2016 r. w siedzibie konsultanta odbyła się 8. Rada Budowy.

8.04.2016

W piątek 8 kwietnia 2016 r. w siedzibie konsultanta odbyła się 9. Rada Budowy.

13.05.2016

W piątek 13 maja 2016 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 10. Rada Budowy.

2.06.2016

We czwartek 2 czerwca 2016 r. w siedzibie Zamawiającego przy udziale Dyrektora Oddziału odbyła się Rada Techniczna. Na spotkaniu Wykonawca zaprezentował proponowany wariant optymalizacji projektu budowlanego w zakresie przebiegu niwelety drogi ekspresowej S7 dla Etapu nr I i Etapu nr II. W wyniku przeprowadzonej Rady Technicznej postanowiono zaakceptować zaproponowany przez Wykonawcę przebieg niwelety drogi ekspresowej S7 dla Etapu nr II o Etapu nr II.

8.06.2016 W piątek 8 czerwca 2016 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 11. Rada Budowy.
27.06.2016

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała wsparcie dla inwestycji z Programu Infrastruktura i Środowisko o łącznej wartości 401 836 649,58  zł. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach działania 3.1 POIŚ Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

8.07.2016 W piątek 8 lipca 2016 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 12. Rada Budowy.
12.08.2016

W piątek 12 sierpnia 2016 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 13. Rada Budowy.

9.09.2016 W piątek 9 września 2016 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 14. Rada Budowy.
4.10.2016

Dnia 4 października 2016 r. w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad w Kielcach odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych "ZOPI".
Posiedzenie miało na celu ocenę opracowanych przez Wykonawcę dokumentów:
- Zamienny Projekt Budowlany dla Etapu I;
- Zamienny Projekt Budowlany dla Etapu II;
- Projekt Wykonawczy dla obiektów mostowych;
- Projekt Wykonawczy przepustów pod trasą główną. 

14.10.2016 W piątek 14 października 2016 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 15. Rada Budowy.
4.11.2016 W piątek 4 listopada 2016 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 16. Rada Budowy.
9.12.2016 W piątek 9 grudnia 2016 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 17. Rada Budowy.
22.12.2016

W dniu 22 grudnia 2016 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził zamienny projekt budowlany i udzielił zezwolenia na realizację inwestycji drogowej według zamiennego projektu budowlanego.

13.01.2017 W piątek 13 stycznia 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 18. Rada Budowy.
24.01.2017

W dniu 24 stycznia 2017 r. w Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ZOPI. Miało ono na celu ocenę opracowanych przez Wykonawcę dokumentów:
- Projektów Wykonawczych w zakresie części ogólnej i posadowienia obiektów dla obiektów: WS-10, WS-13, WS-16, KP-1, KP-2;
- Projektów Wykonawczych w zakresie podpór i ustroju nośnego dla obiektów: WS-1, WS-2, WD-3, WD-3A, WD-4, WD-7, WS-8, WS-9, MS-11, WS-15, WS-18, MS-19, MS-21, WD-22;
- Indywidualnego Projektu Konstrukcji i Nawierzchni dla trasy głównej S7.

10.02.2017 W piątek 10 lutego 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 19. Rada Budowy.
10.03.2017 W piątek 10 marca 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 20. Rada Budowy.
7.04.2017 W piątek 7 kwietnia 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 21. Rada Budowy.
28.04.2017 W dniu 28 kwietnia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Etapu I od km 0+000 do km 22+350 w zakresie lokalnych zmian niwelety drogi ekspresowej oraz budowy Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwodu Utrzymania Drogi.
12.05.2017 W piątek 12 maja 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 22. Rada Budowy.
1.06.2017

We czwartek 1 czerwca 2017 r. na budowie obwodnicy Radomia S-7 odbyła się wizyta studyjna. W wizycie wzięli udział reprezentanci Zamawiającego, Wykonawcy i Nadzoru oraz przedstawiciele mediów społecznościowych.

9.06.2017 W piątek 9 czerwca 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 23. Rada Budowy.
7.07.2017

W piątek 7 lipca 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 24. Rada Budowy.

11.08.2017 W piątek 11 sierpnia 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 25. Rada Budowy.
8.09.2017 W piątek 8 września 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 26. Rada Budowy.
13.10.2017 W piątek 13 października 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 27. Rada Budowy.
10.11.2017

W piątek 10 listopada 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 28. Rada Budowy.

8.12.2017 W piątek 8 grudnia 2017 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 29. Rada Budowy.
12.01.2017 W piątek 12 stycznia 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 30. Rada Budowy.
9.02.2018

W piątek 9 lutego 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 31. Rada Budowy.

9.03.2018

W piątek 9 marca 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 32. Rada Budowy.

6.04.2018 W piątek 6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 33. Rada Budowy.
11.05.2018

W piątek 11 maja 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 34. Rada Budowy.

9.06.2018 W piątek 8 czerwca 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 35. Rada Budowy.
13.07.2018 W piątek 13 lipca 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 36. Rada Budowy.
10.08.2018

W piątek 10 sierpnia 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 37. Rada Budowy.

12.09.2018

W piątek 12 września 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 38. Rada Budowy.                                                   

12.10.2018

W piątek 12 października 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 39. Rada Budowy.                                             

19.10.2018

W piątek 19 października 2018 r. Obowdnica Zachodznia Radomia S7 otrzymała Pozwolenie Na Użytkowanie na etap I i II.

09.11.2018

W piątek 09 listopada 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 40. Rada Budowy.                                                    

06.12.2018

W piątek 06 grudnia 2018 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 41. Rada Budowy.                                                   

15.12.2018

15.12.2018 r. rozpoczął sie okres zimowy na budowie                                                                                          

11.01.2019 

W piątek 11 stycznia 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 42. Rada Budowy.                                                   

08.02.2019 

W piątek 08 lutego 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 43. Rada Budowy.                                                 

08.03.2019 

W piątek 08 marca 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 44. Rada Budowy.                                                 

05.04.2019 

W piątek 05 kwietnia 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 45. Rada Budowy.                                                 

10.05.2019 

W piątek 10 maja 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 46. Rada Budowy.                                                 

07.06.2019 

W piątek 07 czerwca 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 47. Rada Budowy.                                                 

12.07.2019 

W piątek 12 lipca 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 48. Rada Budowy.                                                 

23.08.2019 

W piątek 23 sierpnia 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 49. Rada Budowy.                                                 

20.09.2019 

W piątek 20 września 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 50. Rada Budowy.                                                 

18.10.2019 

W piątek 18 października 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 51. Rada Budowy.                                                 

19.11.2019 

We wtorek 19 listopada 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 52. Rada Budowy.                                                 

10.12.2019 

We wtorek 10 grudnia 2019 r. w siedzibie Konsultanta odbyła się 53. Rada Budowy.